Sebeuvědomění s Enneagramem - via-libertatis.cz 

Sebeuvědomění s Enneagramem

Limity tréninků dovedností a znalostí začínají být naplněny a také tím je vytvořen obrovský prostor pro rozvoj na poli emočních kvalit a osobnosti. Je čas, aby ke standardnímu vzdělání patřily takové kvality jako je sebeovládání, empatie, sebeuvědomění a umění naslouchat, být schopen řešit konflikty a vydržet být motivovaný, spolupracovat a věřit, že to dokážu. A to vše i přesto, že zažíváme ohrožení, ztrátu vlivu a kontroly, křivdu, pocity bezmoci a další destruktivní emoční stavy. Umíme si s těmito destruktivními emocemi efektivně poradit?
„Zaseješ myšlenku a sklidíš čin. Zaseješ čin a sklidíš návyk. Zaseješ návyk a sklidíš charakter. Zaseješ charakter a sklidíš osud.“  Samuel Smiles

Je skvělé orientovat se v mapě vlastních návyků, charakterových vlastností, vnitřních motivů. Je velmi osvobozující pochopit mapy druhých lidí, jejich styl a způsob, jak realizují svůj život.

Seminář Sebeuvědomění s Enneagramem Vám ukáže cestu k sebepoznání, k uvědomění si a popsání vlastních negativních a pozitivních návyků v emoční i mentální oblasti, k odstranění bloků a k nacházení vlastních limitů.

Obsah:

 • Sebeuvědomění – instinkty, návyky, limity, potenciál.
 • Hledání a pochopení vlivu svých dominantních vnitřních motivů na každodenní jednání.
 • Hledání a pochopení návyků v oblasti naplňování vlastních potřeb, v komunikaci, vztahovosti a konfliktních situacích.
 • Seznámení se s Enneagramem jako systémem, který popisuje 9 typů osobnostních tendencí.
 • Porozumění těmto 9 typům a aplikace porozumění do komunikace, mezilidských vztahů, řešení konfliktů a rozvoje.
 • Sebereflexe a hledání cesty rozvoje.
 • Struktura a fungování osobnosti.
 • Pojmenování a porozumění silným a slabým stránkám osobnosti.


Přínosy:

 • Porozumění svému jednání a jednání druhých lidí.
 • Poznání své struktury osobnosti a získání schopnosti identifikovat body svého rozvoje.
 • Uvědomění si svých silných a slabých stránek.
 • Vnímání svých slabých stránek jako příležitost ke změně a k navýšení svého potenciálu.
 • Rozvoj silných stránek.
 • Porozumění systému Enneagram a jeho použití v běžném životě.


Dovednostní techniky:
Osvojíte si základní poznatky Enneagramu jako systému popisujícího osobnostní styly. Rozkryjete vlastní styl osobnosti a jeho strukturu. Naučíte se techniky práce s pozorností.

Osobnostní růst:
Naleznete silné a slabé stránky své osobnosti a pojmenujete si svoje vnitřní procesy. Budete překvapeni možností hluboce porozumět druhým lidem a jejich způsobu vidění světa. Poznáte logický systém, jehož osvojení umožňuje změny a váš růst.