Řízení podle cílů a řízení podle kompetencí - via-libertatis.cz 

Řízení podle cílů a řízení podle kompetencí

Aby společnost mohla úspěšně fungovat, tak potřebuje mít jasně stanovenou dlouhodobější vizi. Z pohledu majitelů či nejvyššího managementu je vize často zbytečným a nedoceněným přepychem. I proto řada firem jede více setrvačností, než že by měla reálný směr. To následně vede ke zhoršení interní komunikace, nepředávání informací, lidé tak nejdou po stejné cestě k jednomu cíli. Výsledkem je poté stagnace a v dlouhodobějším měřítku i pokles zisku a ztráta zákazníků.

Chybějící či vágně definovaná vize ovlivňuje negativním způsobem ovzduší v celé firmě a tím pádem i firemní kulturu a hodnoty. To vše vede ke zhoršené vertikální (mezi vedením a zaměstnanci) i horizontální (mezi jednotlivými kolegy nebo týmy) komunikaci a lidem začíná chybět smysl práce. Tím se zvyšují spekulace a domněnky. A díky tomu vzrůstá míra fluktuace ve společnosti. Odchází primárně ti nejlepší a nově příchozí nejsou se vzniklou situací schopni nic udělat a s firmou se ztotožnit.

A abychom se takovéto situace vyvarovali, tak je třeba stanovit konkrétní strategii, která z této vize vychází a definuje konkrétní cíle jednotlivým oddělením a potažmo i zaměstnancům. Díky tomu má každý zaměstnanec představu o smyslu své práce a podílí se tak na dosažení firemní strategie. Roste  angažovanost zaměstnanců ve firmě, jejich motivace a zlepšuje se celkové klima.

Nestačí však pouze definovat tyto vize a cíle, je zároveň velmi důležité dát jim nástroje, jak tyto cíle dosahovat. Těmito nástroji je myšlen rozvoj potřebných kompetencí. To vše samo o sobě nestačí, je třeba nadále zaměstnance podporovat, rozvíjet a hodnotit.

Stanovení vize a mise je jen začátek. V prvním kroku nastavíme rozvojové plány a kompetenční modely. Dosáhneme tak společně ideálního propojení kariérních cílů vašich zaměstnanců s vizí firmy. Zároveň se budeme podílet na rozvoji potřebných kompetencí ve formě školení či konzultací. Dále jsme také připraveni s vámi nastavit efektivní systém hodnocení a motivace zaměstnanců.

Rádi s Vámi dané téma prodiskutujeme, pokud vás cokoliv zajímá. Kontaktujte nás na info@via-libertatis.cz