Balance management - via-libertatis.cz 

Balance management

Kam zařadit Balance Management

Balance Management (dále také BM) patří mezi psychologické metody testování stejně tak jako Hoganův test, MBTI, Thomasův test či Belbinv test. Na rozdíl od těchto přístupů však jde o metodu založenou na asociaci barev a která je tedy zaměřena na jinou část mozkové hemisféry než v případě většiny ostatních testů. Respondent tak zapojuje pravou část mozkové hemisféry, která pojednává o osobnosti a hodnotách než o názorech a postojích. BM má také oproti výše uvedeným testům původ v České republice, ač tomu název ne zcela odpovídá.

Ještě jeden podstaný rozdíl mezi BM a dalšími testy je. Výstupy z jednoho dotazníku, který trvá zhruba 15 minut, lze použít při práci s jednotlivcem i s týmem, což je jeho obrovská výhoda. Většina manažerů totiž řídí týmy lidí, ke kterým je nezbytné přistupovat trošku jinak než k práci s jednotlivci. A proto je třeba se na tým umět podívat ze správné perspektivy, což BM umí a data poskytuje vskutku neocenitelná.


Práce s Balance Managementem

Velkou výhodou při práci s Balance Managementem je fakt, že data jsou zobrazována v grafické podobě. Práce s nimi je tak přehledá a jednoznačná. S daty lze také pracovat v momentě, kdy je třeba srovnání více vstupů. Obecně jsou informace přístupné přes on-line grafické rozhraní, ale protože je třeba výstupy správně interpretovat, tak součástí jsou od nás i reporty s doporučeními, jak s daným člověkem či týmem dále pracovat, na co se zaměřit aj.

Obecně jsou informace o respondentech rozděleny do 5 oblastí, které vždy mají určitou vypovídací schopnost. Oblasti se však vzájemně ovlivňují a prolínají, takže nelze pohlížet a usuzovat pouze na základě informací z jedné jediné. Rozdělení je následující:

1. Sebeuvědomění - informace o tom, jaká je aktuální situace (míra stresu, adaptabilita, kreativita aj.)

2. Sebeřízení - jak je jedinec schopen pracovat s danými vlastnostmi (práce se stresem, flexibilita jednání, sebekontrola aj., všechny charakteristiky jsou patrné z obrázku níže)

3. Sebemotivace - s ní souvisí ukazatele jako energetická rezerva, proaktivita, ambice či samotná motivace (je patrné i to, co daného jedince motivuje i to, co ho demotivuje)

4. Sociální uvědomění - jak vypadá interakce s okolím, což zahrnuje například týmovost, komunikaci, otevřenost aj.

5. Interpersonální dovednosti - jak nástroje pro práci s ostatními dokážeme využívat. Patří mezi ně například vlivnost, leadership, přesvědčivost aj.

Interpretace výsledků


Většina testů má primární interpretaci výsledků v textové podobě. Je to velmi užitečné, jsou zde k dispozici konkrétní doporučení či otázky, jak s daným jedincem pracovat. Naráží to však na to, že je možné pracovat s daty pouze za jednotlivce. S výstupy však může dělat prakticky kdokoliv díky značné srozumitelnosti.

Balance management se i zde liší a vyjádření výsledků je v číselné podobě na stupnici od 0 do 100. Krajní hodnoty jsou vždy popsány, takže je snadno pochopitelná škála mezi nimi, jak se posouváte z jednoho extrému do druhého (patrné je to z dalšího obrázku). K dispozici je celkem 36 konkrétních charakteristik, které se vzájemně ovlivňují a které vypovídají o aktuální situaci jednotlivce. Výhodou číselné interpretace je to, že s čísly se dá lépe pracovat a lze je porovnávat. Je ovšem potřeba, aby osoba, která výsledky vykládá, v datech dokázala číst a chápat souvislosti, a to i z toho důvodu, že se jednotlivé vlastnosti vzájemně ovlivňují. Proto je na vše vhodné nahlížet v kontextu, chápat souvislosti a mezi řádky je vidět.


Možnost srovnání

Ať už pracujeme s jednotlivci nebo přímo s týmy, často se dostáváme do situací, že je třeba zpracovat více vstupů a data poté srovnávat. V této oblasti leží jedna z největších silných stránek BM, který je právě k takovým případům uzpůsoben a dokáže Vám pomoci se zorientovat. Případů srovnání je celá řada, mezi nejčastější patří následující situace:

1. Srovnání dvou (či více) osob - řešíte obtížnou situaci se dvěma členy týmu, kteří se nejsou schopni domluvit a vy nevíte proč (ukázka srovnání na obrázku níže).

2. Srovnání jednotlivce s týmem - máte v týmu člena, který ne a ne vyjít s ostatními a tým akorát rozkládá. Důvody mohou být patrné na první pohled.

3. Srovnání dvou (či více) týmů - pracujete se 2 podobnými týmy, které však dosahují odlišných výsledků a vás zajímá proč. Jak se liší "chemie" jednotlivých týmů, uvidíte při jejich vzájemném srovnání.

4. Jednotlivec v čase - pokud vedete lidi, pak víte, že se mění okolnosti, ve kterých se nachází, ať už je to rodinné zázemí, pozice v práci aj. Vždy je třeba tyto vnější vlivy zohlednit a pracovat s kolegou tak, aby to reflektovalo jeho stávající situaci a nikoliv stav před půl rokem.Práce s týmem

Vést lidi a tým patří mezi nejnáročnější práce, které lze dělat. Jde o názor mnoha manažerů, kteří mají mnohaleté zkušenosti. A aby tuto práci bylo možné dělat dobře, tak potřebují manažeři informace o tom, co se nyní v týmu děje, jaké je jeho nastavení, co jsou jeho silné stránky, jaká je motivace atd. Dalo by se pokračovat, ale pointu jistě každý chápe. Mít relevantní informace včas je klíčem úspěchu nejen při vedení lidí a týmů ale v byznyse jako takovém. A Balance Management Vám poskytuje řadu cenných dat, podle kterých je možné s týmem citlivě pracovat. Velmi cenné jsou údaje o motivaci či demotivaci týmu a pak také komunikační klima týmu. Dohromady jde o ucelený obrázek toho, co se v týmu nyní děje. Už samotná informace o klimatu týmu je velmi zajímavá, jak je patrné z následujícího grafu.Závěr

Není možné poskytnout na tak malém místě informaci o tom, jak pracovat s lidmi. K tomu je vždy potřeba prostor a cit pro situaci a pro situační vedení. Stejně tak mohou být kusé informace zavádějící, takže možná ani nedávají na první pohled smysl. A nelze než souhlasit. Balance Management je o komplexnosti a o citlivém přístupu při vedení lidí. Poskytuje velmi cenné informace o tom, jak pracovat s kolegy, jak je motivovat a obecně chápat situaci, ve které se nachází. Díky tomu můžete předcházet momentům, že pak někdo z lidí znenadání "bouchne do stolu" a odchází ke konkurenci.

Určitě jsme neposkytli ucelený obraz o tom, jak je možné BM využít. Pokud máte jakékoliv otázky, připomínky či nápady, tak za ně budeme velmi rádi. Dejte nám je dejte na e-mailovou adresu nazory@via-libertatis.cz. Budeme rovněž velmi rádi, pokud i vy naleznete v Balance Managementu vhodný nástroj, který vám bude poskytovat skvělé a přesné informace při vaší práci manažera nebo personalisty. Ve Via Libertatis máme bohaté zkušenosti, abychom vám byli schopni poskytnout velmi cenná a validní doporučení při práci s daty a s jejich interpretací tak, jako mnoha našim dalším zákazníkům.